Algemene voorwaarden - Winkel Echt

Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zakelijke afnemer: de entiteit die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Ondernemer: de besloten vennootschat Hees Lights & Living gevestigd in te Echt;
 5. Offerte: schriftelijk aanbod tot aangaan overeenkomst;
 6. Opdrachtbevestiging: de ondertekende offerte.
Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, gedane aanbieding, mededeling, overeenkomst en/of iedere andere rechtsbetrekking van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer enerzijds en consument/zakelijke afnemer anderzijds;
 2. Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden van zakelijke afnemer.
Artikel 3 - Het aanbod

 1. Alle (mondelinge) aanbiedingen van de ondernemer zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Mondelinge aanbiedingen vervallen indien niet binnen 8 dagen aanvaard;
 3. Alle offertes zijn vrijblijvend;
 4. Offertes vervallen indien niet binnen 15 dagen aanvaard;
 5. Elke prijsopgave in een offerte is gebaseerd op de op dat moment van de opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze prijzen na bedoeld moment wijzigingen hebben ondergaan dan behoudt de verkoper zich het recht voor om de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het bijzonder in het geval valutakoersen mogelijk wijzigen en in het geval de leveranciers van de ondernemer een prijsverhoging doorvoeren;
 6. Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten welke ondernemer verstrekt zijn indicatief en voor ondernemer niet bindend, maar enkel bedoeld om een voorstelling van het product te geven.
Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/zakelijke afnemer van het aanbod / de offerte en het voldoen aan de daarbij geldende voorwaarden.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde producten blijven eigendom van ondernemer totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, niets uitgezonderd;
 2. Heeft ondernemer een vordering uit meer dan een overeenkomst c.q. levering, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat ondernemer zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen totdat door consument/zakelijke afnemer aan alle verplichtingen is voldaan;
 3. Ondernemer is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van ondernemer om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op consument/zakelijke afnemer te verhalen.

Artikel 6 – Ontbinding

 1. Retourneren van het product is in beginsel enkel mogelijk tegen betaling van de helft van het aankoopbedrag, tenzij (schriftelijk) anders door ondernemer aangegeven bij aangaan overeenkomst;
 2. Ondernemer is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet, niet verder dan wel niet (langer) op dezelfde voorwaarden uit te voeren, indien blijkt dat door de afnemer verstrekte gegevens niet correct en/of niet volledig zijn. Ondernemer kan dan tevens aanspraken maken op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Ondernemer is niet verplicht tot betaling van enig bedrag aan consument/zakelijke afnemer.
 3. Het aankoopbedrag van  aankopen tijdens een speciale koopavond worden niet geretourneerd maar ontvangt u een tegoedbon. 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten in beginsel niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en de mogelijkheid die hiervoor is omschreven in artikel 3;
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;
 3. Bij ondertekening van de offerte door consument/zakelijke afnemer geldt dezen als opdrachtbevestiging;
 4. Bij of voor het sluiten van de overeenkomst wordt een aanbetaling verlangd van 50% van het aankoopbedrag. Ondernemer kan hiervan afwijken in de offerte/ opdrachtbevestiging.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de opdrachten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen acht dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument/zakelijke afnemer de gebreken heeft geconstateerd;
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/zakelijke afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 3. Consument/zakelijke afnemer is verplicht het geleverde product met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst, uit de verpakking te halen en te controleren op gebreken, op schade van verval of rechten;
 4. Indien de consument/ zakelijke afnemer niet binnen 8 dagen na aflevering product bij ondernemer klaagt over de gestelde gebrekkigheid van het product dan wel de non-conformiteit, komen rechten van eerstgenoemde(n) te vervallen;
 5. Het bewijs ter zake tijdig klagen berust bij de consument/zakelijke afnemer;
 6. Ondernemer geeft niet meer garantie dan door fabrikant ter zake op product wordt gegeven.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;
 2. Als plaats van aflevering geldt het adres dat de consument/zakelijke afnemer als plek heeft aangegeven;
 3. De afleverkosten worden doorberekend aan de consument/zakelijke afnemer;
 4. Opgegeven/overeengekomen levertermijnen zijn nimmer (te beschouwen als) fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige (af)levering dient ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtneming van een redelijke termijn;

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor de verzekering van de ondernemer dekking biedt;
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door het aansluiten op een verkeerd of defect stroompunt of door stroomstoring;
 3. Voorgaande is slechts anders indien sprake is va opzet of bewuste roekeloosheid zijdens ondernemer.

Artikel 11 – Incassokosten

Bij niet-tijdige betaling van de factuur zijn (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hierna uiteengezet.

 1. Ingeval van overeenkomst met een consument, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen na dagtekening aanmaning door de consument wordt voldaan;
 2. Ingeval van overeenkomst met een zakelijke afnemer, maakt ondernemer, zulks in afwijking van artikel 6:96 lid 5 Burgerlijk Wetboek en Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, tevens aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 100,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gebleven factuur.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking